Werkzaamheden Utrechtstebaan (A12)
Werkzaamheden Utrechtstebaan (A12)

Werkzaamheden aan de Utrechtsebaan bij Den Haag kunnen van invloed zijn op jouw route naar de mall. Check de website van Leidschendam-Voorburg voor actuele informatie en wegafsluitingen. Klik hier.

 

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2018

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken of gebruiken van een van onze websites, het loyaliteitsprogramma, of onze mobiele applicaties (samen de “Services”), die toegankelijk zijn via verschillende media of apparaten en ter beschikking zijn gesteld door Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1118 BJ) Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, aan de Schiphol Boulevard 371 (correspondentieadres: Postbus 75705, 1118 ZT Schiphol) (“Wij” / “Ons/Onze”), accepteert u en stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”).

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst. Indien u het niet eens bent met (een onderdeel van) deze Gebruiksvoorwaarden, raden wij u aan de Services niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Services, waarbij wordt opgemerkt dat sommige Services onderworpen kunnen zijn aan aanvullende bepalingen (zie hieronder “Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op onze Loyaliteitsprogrammaservice en FYSIEKE LOYALITEITSKAART” en “Specifieke bepalingen voor geolocatie”). 

Wij wijzen u erop dat Wij Services kunnen bieden waarop niet deze Gebruiksvoorwaarden maar eigen voorwaarden van toepassing zijn (er gelden bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden voor de cadeaubonnen die Wij aanbieden). 

De Services zijn gericht op gebruikers van zestien (16) jaar of ouder.

2. Aanmelding en account

Om toegang te krijgen tot het loyaliteitsprogramma en/of een deel van Onze Services via Onze mobiele applicaties of websites, kan u gevraagd worden om een account bij Ons aan te maken. Het aanmaken van een account en het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens aan Ons geschiedt op vrijwillige basis.

Indien u een account bij Ons aanmaakt, dient u het bijbehorende aanmeldingsproces te voltooien; u kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • een account aanmaken door de gegevens van de loyaliteitskaart die u al van Ons hebt gekregen te gebruiken (door de code onder de barcode van de loyaliteitskaart in te voeren of de barcode te scannen) en uw persoonsgegevens, (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres) te bevestigen; of
 • een account aanmaken door Ons de gevraagde informatie te verstrekken (voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, adres, postcode, geslacht en telefoonnummer) en een wachtwoord te kiezen; of
 • een account aanmaken via uw Facebook-, Google- of Twitter-account. 

U stemt ermee in om in alle gevallen juiste en volledige informatie aan Ons te verstrekken en deze informatie waar nodig te actualiseren. 

Zodra het account is aangemaakt, wordt het automatisch gekoppeld aan de loyaliteitskaart, indien Wij die al eerder aan u hebben verstrekt. 

Indien u niet de houder van een door Ons verstrekte loyaliteitskaart bent op het moment dat u uw account aanmaakt, zal het aanmaken van uw account automatisch leiden tot het aanmaken van een loyaliteitskaart bij Ons. U erkent dat het loyaliteitsprogramma en de kaart persoonlijk zijn en alleen voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Ze kunnen niet worden overgedragen en de loyaliteitskaart is geen betaalkaart. U stemt ermee in dat Wij het loyaliteitsprogramma te allen tijde en om welke reden dan ook kunnen wijzigen, opschorten of beëindigen.

Indien u verbinding maakt via uw Facebook-, Google- of Twitter-account om toegang te krijgen tot het account, wordt u gevraagd om in te loggen met uw Facebook-, Google- of Twitter-wachtwoord. In alle andere gevallen dient u in te loggen met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord.

U stemt ermee in Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@westfieldmallofthenetherlands.nl van elk onbevoegd gebruik van uw account om toegang te krijgen tot de Services. 

Indien u zich alleen voor Ons loyaliteitsprogramma wilt aanmelden zonder een account bij Ons aan te maken voor andere Services die via onze mobiele applicaties of websites worden aangeboden, of indien u wilt profiteren van een fysieke loyaliteitskaart, dan verwijzen Wij u naar de specifieke bepalingen voor het aanmaken van een loyaliteitskaart (“Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op onze Loyaliteitsprogrammaservice en fysieke loyaliteitskaart”). 

3. Externe links en content

Wij kunnen u hypertekst-links naar websites van derden of internetbronnen voorstellen vanuit de Services of vanuit de berichten die u ontvangt van de Services. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites of internetbronnen. 

U erkent uitdrukkelijk dat Wij in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor informatie, inhoud, producten, services of materialen op websites of internetbronnen van derden, noch voor enige vermeende of daadwerkelijke schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van dergelijke informatie, inhoud, producten, services of materialen op websites of internetbronnen van derden.

4. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Indien u de Services gebruikt, vragen Wij u uw persoonsgegevens of persoonlijke informatie te verstrekken, zodat wij de Services waarvoor u moet inloggen kunnen bieden, en om onze commerciële relatie te beheren en te verbeteren. Sommige informatie is vereist voor het verstrekken en beheren van de Services, terwijl andere informatie Ons in staat stelt om u beter te leren kennen en op basis daarvan onze Services aan uw behoeften aan te passen. 

Klik hier om Ons Privacybeleid met gedetailleerde informatie over welke persoonsgegevens verwerkt worden, uw rechten als betrokkene en alle verplichte informatie te bezoeken.

5. Intellectueel eigendom

5.1 Onze content

De Services, waaronder begrepen alle software die gebruikt wordt in verband met de Services, en al hun inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, redactionele inhoud, databanken, pagina-ontwerp, besturingssoftware, foto's, beelden, afbeeldingen, video's, geluiden, kaarten, logo's, merken, informatie en allerlei soorten elementen waaruit de Services bestaan) (gezamenlijk de “Inhoud”) zijn beschermd door toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten, merken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en worden door Ons in eigendom gehouden of beheerd, of zijn aan of door Ons in licentie gegeven.

Wij verlenen u een persoonlijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Services, echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik op elke computer of mobiel apparaat, voor de duur van uw gebruik van de Services.

Behoudens voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving of voor zover anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de Services en de Inhoud, of een deel daarvan, niet worden gekopieerd, weergegeven, verveelvoudigd, hergebruikt, heruitgegeven, gepost, getoond of uitgevoerd in het openbaar, overgedragen, aangepast, vertaald, gebruikt om afgeleide werken te creëren,  verkocht, overgedragen, gesublicentieerd, onderworpen aan reverse engineering of reverse-samenstelling, of geheel of gedeeltelijk worden weergegeven of verspreid via enig medium.

Niet-naleving van deze bepalingen vormt een inbreuk en kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Wij of onze licentiegevers behouden Ons/zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die niet voldoet aan deze bepalingen. 

5.2 Uw Inhoud

U kunt informatie, teksten, redactionele inhoud, foto's, beelden, afbeeldingen, video's, geluiden, boodschappen, logo's, merken en alle materialen die u indient, opslaat of deelt tijdens het gebruik van de Services (tezamen “Uw Inhoud”) genereren, posten, uploaden, toevoegen, indienen of beschikbaar stellen via de Services.

U behoudt het eigendomsrecht en alle andere rechten die u op Uw Inhoud hebt. Door het genereren, posten, uploaden, toevoegen, indienen of beschikbaar maken van Uw Inhoud via de Services, gaat u er echter mee akkoord dat Wij en de aan Ons gelieerde bedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie verkrijgen om Uw Inhoud in het kader van de Services te gebruiken, te verveelvoudigen, weer te geven, in het openbaar te tonen, te publiceren, aan te passen, een ander format te geven, te exploiteren en te vertalen via welk medium dan ook, voor zover het toepasselijk recht dit toelaat. Deze licentie blijft van kracht tot een periode van één jaar is verstreken na het opheffen van uw account, ongeacht de reden voor die opheffing.

6. Uw verantwoordelijkheden

6.1 Inhoud en gedrag van de gebruiker

Functionaliteiten van de Services bieden u de mogelijkheid om Uw Inhoud en informatie via de Services te delen, met inbegrip van het delen van informatie op sociale netwerken. U bent en blijft echter onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Services en voor al Uw Inhoud.

U stemt ermee in om niets van Uw Inhoud of de Services voor onwettige of ongepaste doeleinden te gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

 • het posten, verstrekken, invoeren, uploaden, indienen of het op een andere wijze overdragen van enig deel van Uw Inhoud aan de Services dat inbreuk maakt op de openbare orde en de goede zeden, of dat onwettig, bedreigend, stalkend, intimiderend, gewelddadig, grievend, schadelijk voor anderen, misleidend, lasterlijk, aanstootgevend, beledigend, pornografisch, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, of in racistische, etnische, discriminerende of andere zin laakbaar is, of illegale activiteiten bevordert of aanmoedigt;
 • het posten, verstrekken, invoeren, uploaden, indienen of het op een andere wijze overbrengen van enig deel van Uw Inhoud aan de Services dat inbreuk maakt op wet- of regelgeving of rechten van derden, waaronder auteursrechten, merken, handelsgeheimen, octrooien, intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten;
 • het posten, verstrekken, invoeren, uploaden, indienen of het op een andere wijze overbrengen van 'spam', marketingmateriaal, ongevraagde of ongeoorloofde reclame, of andere wervingsactiviteiten via de Services;
 • het gebruiken van virussen, time bombs, cancelbots, malware, wormen, kwaadaardige codes, defecten, Trojan horses, corrupte bestanden of andere computercodes, bestanden of programma's die ontwikkeld zijn voor het verstoren, vernietigen, beperken of afbreuk doen aan de normale werking van de Services, servers of netwerken die zijn verbonden met de Services;
 • het toebrengen van schade aan kinderen, of pogingen daartoe;
 • het creëren van een valse identiteit om anderen te misleiden;
 • het verkrijgen van toegang tot niet-geautoriseerde content met behulp van technologie, geautomatiseerde systemen zoals 'bots', 'spiders', of 'crawlers' of andere middelen om deze te verzamelen of toegang te krijgen tot niet-openbare ruimten;
 • het gebruiken van tools voor het verzamelen en onttrekken van gegevens, zoals datamining, robots of soortgelijke tools;
 • het ondernemen van pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk dat aangesloten is op de Services te testen, te onderzoeken of te scannen, of trachten de beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden;
 • het adverteren met of aanbieden van goederen of services voor zakelijke doeleinden.

Uw Inhoud die op de Services is geplaatst wordt niet door Ons gecontroleerd. Wij behouden Ons echter het recht voor, maar zijn niet verplicht, Uw Inhoud te beoordelen en geheel naar eigen goeddunken delen van Uw Inhoud die niet voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden te verwijderen. Daarnaast controleren of beperken wij de communicatie tussen gebruikers via de Services niet. 

U erkent uitdrukkelijk dat u, indien u toegang zoekt tot de Services, blootgesteld kunt worden aan content, producten of services die u als ongepast, onjuist, misleidend, lasterlijk, aanstootgevend of anderszins laakbaar zou kunnen beschouwen. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving stemt u ermee in dat Wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie met betrekking tot dergelijke content op de Services. Indien u echter onwettige content ontdekt, verzoeken Wij u dit aan Ons te melden via info@westfieldmallofthenetherlands.nl. 

Niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden kan resulteren in een waarschuwing en/of onmiddellijke schorsing of opheffing van uw account zonder voorafgaande kennisgeving, onverminderd eventuele juridische stappen.

6.2 Uw aansprakelijkheid

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en account-identificatiecodes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account door een onbevoegde derde. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Wij raden u aan om een sterk wachtwoord te kiezen en uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om het risico op onbevoegde toegang tot uw account te beperken.

U bent en blijft in alle omstandigheden als enige verantwoordelijk voor Uw Inhoud die u naar de Services zendt, uw gebruik van de Services en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent derhalve verantwoordelijk voor het correct configureren of nemen van alle passende maatregelen voor een passende beveiliging, bescherming en back-up van Uw Inhoud, met inbegrip van uw eigen gegevens en/of software die op uw computer en/of mobiele apparaat zijn opgeslagen, tegen eventuele aanvallen.

U begrijpt en aanvaardt dat het toegang krijgen tot, downloaden of anderszins verkrijgen van informatie, materiaal of gegevens met behulp van de Services geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico is en dat u - voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht - zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke informatie, gegevens of dergelijk materiaal.

U zorgt zelf voor alle apparatuur (computer, mobiel apparaat, enz.) voor toegang tot en gebruik van de Services, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. 

7. Onze verantwoordelijkheden

De door Ons geleverde Services zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Hoewel alle redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de Inhoud van de Services actueel, juist, volledig en up-to-date is, worden de Services door Ons geleverd zoals die beschikbaar zijn, zonder enige garanties. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Services voor uw eigen risico is. 

Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving zijn Wij niet aansprakelijk voor (i) schade, verlies of eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de Services of de Inhoud ervan, of voor Uw Inhoud die u op de Services kunt zetten, en (ii) voor gevolgschade, alsmede immateriële schade, winst- en omzetderving, verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit het gebruik of de werking van de Services.

U erkent uitdrukkelijk dat (i) de Services niet vrij zijn van fouten of virussen, (ii) aan de verbinding met de Services risico's zijn verbonden die inherent zijn aan elke verbinding met en overdracht via het internet en mobiele telefoonnetwerken, met name met betrekking tot de snelheid van de gegevensoverdracht, de responstijd bij verzoeken om inlichtingen of advies en technische prestaties, (iii) Wij geen zeggenschap hebben over netwerken of websites van derden die u tijdens uw gebruik van de Services bezoekt, (iv) Wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens, problemen met opslaan, foutieve of te late levering van gegevens of materiaal via de Services, en (v) Wij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties geven, met inbegrip van garanties van verhandelbare / voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte van de Inhoud en de Services.

8. Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op onze loyaliteitsprogrammaservice en fysieke loyaliteitskaart

Ons loyaliteitsprogramma is gratis en biedt u de mogelijkheid om te profiteren van aanbiedingen, promoties en informatie met betrekking tot Ons loyaliteitsprogramma zoals nader omschreven op Onze website.

Om te kunnen profiteren van Ons loyaliteitsprogramma dient u een specifiek account bij Ons aan te maken zoals hieronder beschreven. Indien u wilt profiteren van een digitale versie van de loyaliteitskaart en/of van andere Services die door Ons worden aangeboden via onze mobiele applicaties of websites, met inbegrip van het loyaliteitsprogramma, wijzen Wij u op de algemene voorwaarden met betrekking tot aanmelding en accounts (zie hierboven, onder “AANMELDING en account”).

Ons loyaliteitsprogramma en de fysieke loyaliteitskaart worden op verzoek op een van de volgende manieren aan u ter beschikking gesteld: 

 • in het winkelcentrum: (i) ga direct naar de receptie van Ons winkelcentrum; (ii) vul de gevraagde informatie in op het desbetreffende formulier; en (iii) de gastvrouw zal uw persoonlijke loyaliteitskaart onmiddellijk aanmaken en aan u overhandigen; of
 • via Onze website: (i) ga naar Onze website en vul het formulier voor het loyaliteitsprogramma in dat beschikbaar is op Onze website of maak gebruik van uw Facebook-, Google- of Twitter-account; (ii) er wordt een identifier aan u toegewezen die via e-mail wordt verzonden; (iii) print de e-mail uit en neem hem mee naar de receptie van het desbetreffende winkelcentrum; en (iv) de gastvrouw zal uw persoonlijke loyaliteitskaart onmiddellijk aanmaken en aan u overhandigen.

Indien u na het aanmaken van de loyaliteitskaart besluit om te profiteren van Onze andere Services of van een digitale versie van de loyaliteitskaart, verwijzen Wij u naar de algemene voorwaarden met betrekking tot aanmelding en accounts (zie hierboven, onder “AANMELDING en account”), met name met betrekking tot de manier waarop u een account kunt aanmaken met behulp van de gegevens van de loyaliteitskaart die Wij al eerder aan u hebben verstrekt.

U gaat ermee akkoord om in alle gevallen juiste en volledige informatie aan Ons te verstrekken en deze informatie waar nodig te actualiseren. 

U erkent dat het loyaliteitsprogramma en de kaart persoonlijk zijn en alleen voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Ze kunnen niet worden overgedragen en de loyaliteitskaart is geen betaalkaart. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en account-identificatiecodes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account door een onbevoegde derde. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@westfieldmallofthenetherlands.nl van elk onbevoegd gebruik van uw account voor het verkrijgen van toegang tot de Services. 

U stemt ermee in dat Wij het loyaliteitsprogramma te allen tijde en om welke reden dan ook vrijelijk kunnen wijzigen of opschorten.

Het systeem in de loyaliteitskaart is gebaseerd op RFID (Radio Frequency Identification) technologie. Bij RFID wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische velden om gegevens over te dragen voor het automatisch identificeren en volgen van tags die bij de loyaliteitskaart horen. Indien dit proces echter niet bij u past, kunt u gebruik maken van de digitale versie van de loyaliteitskaart die verkrijgbaar is via onze mobiele applicatie.

9. Specifieke bepalingen voor geolocatie

9.1 'Meet My Friends' Service

Via een aantal van Onze mobiele applicaties bieden Wij een service met de naam 'Meet My Friends'. U hebt toegang tot deze Service indien u een account bij Ons hebt aangemaakt, en uitsluitend via uw mobiele apparaat. Voor meer informatie over de aanmelding, zie de algemene voorwaarden met betrekking tot aanmelding en accounts (zie hierboven, onder “AANMELDING en account”).

De Meet My Friends Service biedt haar gebruikers de mogelijkheid om hun locatie binnen Ons winkelcentrum te delen met hun vrienden die ook gebruik maken van de Meet My Friends Service. Gebruikers kunnen het winkelcentrum op deze wijze afzonderlijk bezoeken, terwijl ze weten waar hun vrienden zijn om hen vervolgens te ontmoeten op een specifieke locatie of een ontmoetingsplaats voor te stellen. Daarnaast kunt u via de Meet My Friends Service van tijd tot tijd ook de locatie achterhalen van een aantal van Onze werknemers of leveranciers die specifieke opdrachten in het winkelcentrum uitvoeren (bijvoorbeeld personal-shoppingassistenten, koks die kooklessen geven).

Om op de kaart gelokaliseerd te kunnen worden, dient u de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat in te schakelen. Indien u alleen op de plattegrond wilt kijken of naar de locatie van uw contacten,  heeft u de Bluetooth-functie niet nodig.

De eerste keer dat u verbinding maakt met de Meet My Friends Service, vragen Wij u toestemming om de geolocatie van uw mobiele apparaat in te schakelen en de gegevens over uw geolocatie te delen. 

Indien u toestemming geeft de geolocatie van uw mobiele apparaat in te schakelen en de gegevens over uw geolocatie te delen, geldt dit met onmiddellijke ingang en voor alle latere verbindingen, tenzij u gebruikmaakt van de 'zichtbaar/onzichtbaar'-functie die meteen op de plattegrond beschikbaar is om tijdelijk uw geolocatie-instellingen aan te passen. U kunt uw geolocatie-instellingen ook op elk gewenst moment permanent uitschakelen. 

Indien u uw Facebook-, Google- of Twitter-account hebt gebruikt om uw account bij Ons aan te maken, kunt u ook uw contacten van deze sociale netwerken lokaliseren indien die ook gebruik maken van de Meet My Friends Service en hen vragen hun locaties bekend te maken. 

U kunt alle regels voor het delen van uw locatie configureren via uw accountinstellingen door te kiezen voor een van de volgende opties: 

 • zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers van de Meet My Friends Service; of 
 • alleen zichtbaar zijn voor uw contacten; of 
 • niet zichtbaar zijn voor gebruikers van de Meet My Friends Service.

Uw instellingen voor zichtbaarheid worden geregistreerd en zijn van toepassing telkens wanneer u uw mobiele apparaat gebruikt. Daarnaast hebt u te allen tijde rechtstreeks toegang tot een “zichtbaar/onzichtbaar” optie op de plattegrond om de vertrouwelijkheidsinstellingen tijdelijk aan te passen voor de duur van die sessie.  

U kunt uw locatie niet delen buiten Ons winkelcentrum. De locatie-optie wordt geactiveerd door de beacons die uitsluitend in de gemeenschappelijke ruimtes van het winkelcentrum zijn geïnstalleerd. 

Gelet op het voorgaande gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat sommige functies van de Meet My Friends Service zijn gebaseerd op geolocatiegegevens, met name de geografische positie van uw mobiele apparaat binnen ons winkelcentrum. 

Daarom kan het zijn dat voor de levering van de Services sommige functionaliteiten van de Meet My Friends Service vereisen dat gegevens over uw geolocatie naar Ons worden verzonden en dat deze gegevens over uw geolocatie worden gedeeld met alle andere gebruikers van de Services of alleen met uw contacten, afhankelijk van de manier waarop u de Service hebt geconfigureerd.

Indien u akkoord gaat met de geolocalisering van uw mobiele apparaat en het delen van gegevens over uw geolocatie, gaat u akkoord met het gebruik en het delen van uw geolocatie-gegevens met de andere gebruikers, zoals hierboven beschreven, en derden. Voor nadere informatie verwijzen Wij u naar Ons Privacybeleid op https:nl.westfield.com/mallofthenetherlands/privacypolicy.

9.2 Andere Services

Informatie met betrekking tot uw locatie binnen ons winkelcentrum kan na uw voorafgaande goedkeuring door Ons worden verzameld en verwerkt wanneer u op Onze mobiele applicaties inlogt, om te meten hoe vaak en hoe lang u in ons winkelcentrum bent, en hoe uw looproute is. Op basis van die gegevens verstrekken Wij u loyaliteitsvoordelen en promotiemateriaal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

De eerste keer dat u inlogt op Onze mobiele applicatie, vragen Wij u toestemming om de geolocatie van uw mobiele apparaat in te schakelen. Indien u toestemming geeft voor de geolocalisering van uw mobiele apparaat geldt dit met onmiddellijke ingang, ook voor latere verbindingen met Onze mobiele applicatie en bezoeken aan ons winkelcentrum. U kunt de geolocatie van uw mobiele apparaat op elk gewenst moment via uw mobiele instellingen uitschakelen.

Indien u akkoord gaat met de geolocalisering van uw mobiele apparaat en het delen van gegevens over uw geolocatie, gaat u akkoord met het gebruik en het delen van de gegevens van uw geolocatie met derden. Voor nadere informatie verwijzen Wij u naar Ons Privacybeleid op .

9.3 Cookiebeleid

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken Wij cookies en soortgelijke technologieën om u een goede ervaring te bieden en informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen teneinde onze website te verbeteren. U kunt meer over dat gebruik lezen in onderstaand hoofdstuk “Cookies”.
 
Cookies
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt om ervoor te zorgen dat websites (efficiënter) werken. Met behulp van cookies kan de website uw apparaat herkennen en informatie over uw bezoek onthouden (zoals uw voorkeurstaal, lettergrootte, andere voorkeuren en informatie over uw activiteit).
Hoe gebruiken Wij cookies?
 •  Wanneer u toegang verkrijgt tot en gebruik maakt van onze website, plaatsen Wij cookiebestandjes op uw webbrowser (“first-party cookies”).

  Door het gebruik van cookies kunnen Wij de Diensten verlenen waarom u hebt verzocht en uw navigatie op onze website en het gebruik van de eigenschappen ervan vergemakkelijken, zodat Wij u een naadloze ervaring kunnen bieden. Zo bieden Wij u met name de “Onthoud mij”-functionaliteit.
 • Wij gebruiken ook cookies die door derden worden geplaatst (“cookies van derden”). Wij gebruiken met name de advertentieoplossingen die onder het bereik van Google DoubleClick en Facebook vallen om u de beoogde reclame te kunnen bieden op basis van uw interesses, en om de rapportage over campagneresultaten te verbeteren.

  Bovendien gebruiken Wij Google Analytics-tools om Ons te helpen verkeers- en gebruiksstatistieken te meten zodat Wij inzicht verkrijgen in de manier waarop bezoekers toegang verkrijgen tot en gebruik maken van onze website. Wij gebruiken de informatie die door middel van cookies is verzameld om onze Dienstverlening te verbeteren en om geaggregeerde statistieken over het gebruik van onze website door gebruikers te verzamelen. In dit verband merken Wij op dat Google uw persoonsgegevens door gebruik te maken van Google Analytics op onze website verzamelt voor haar eigen doeleinden. Voor nadere informatie over hoe Google Google Analytics gebruikt, en hoe zij gegevens verzamelt en verwerkt, zie www.google.com/policies/privacy/partners/.

  Wij gebruiken ook de UX ANALYTICS tool van Content Square om ons te helpen de customer journey op onze website te begrijpen. Deze cookie verzamelt de volgende informatie:
  • Technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals het type apparaat, uw besturingssysteem en de webbrowser;
  • Statische informatie over uw gebruik van de website, zoals muisbewegingen, scrollen en de tijd om te klikken of de bron van het verkeer;
  • Verbindingsgegevens, zoals cookie-ID’s en IP-adressen. In dit verband zullen de UX ANALYTICS-cookies de laatste octet (3 cijfers) afknippen van het IP-adres van de gebruiker en vervangen door “x”. Dit proces vindt plaats in een zo vroeg mogelijk stadium onmiddellijk na het verzamelen en voordat enige geolocatie plaatsvindt. De IP-adressen worden alleen verwerkt om de regionale geografische locatie van onze bezoekers te berekenen en zijn nooit gekoppeld aan andere informatie of gegevens die een persoon kunnen identificeren.

   We gebruiken de verzamelde gegevens om geaggregeerde statistieken samen te stellen over hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers. De informatie stelt ons in staat om te achterhalen welke inhoud een grotere interesse wekt en om de ergonomie en prestaties van de Website te verbeteren, zonder dat een individu geïdentificeerd kan worden. Houd er rekening mee dat Content Square in deze context de verzamelde informatie kan verzamelen voor eigen gebruik, zodat anonieme statistieken kunnen worden gebruikt om hun service te verbeteren en rapporten te produceren. Meer informatie over UX ANALYTICS kunt u vinden op https://www.contentsquare.com/en_uk/privacy-policy/.

   UX ANALYTICS verzamelt in ieder geval de volgende gegevens niet:
   • de waarden in formuliervelden;
   • wat u typt op uw toetsenbord; en
   • volledige IP-adressen.
   Er wordt geen profiel opgebouwd door UX Analytics, noch worden er internationaal gegevens doorgegeven.
 • De bewaartermijn verschilt per cookie. U kunt informatie hierover in uw browserinstellingen vinden.

Hoe kunt u uw cookie-voorkeuren beheren?
U kunt uw cookie-voorkeuren te allen tijde duidelijk maken of wijzigen. Wij maken u er echter op attent dat u, indien u alle cookies blokkeert, mogelijk geen volledige toegang hebt tot alle functionaliteiten en pagina's van onze website.

Bij de meeste browsers en apparaten kunt u uw cookievoorkeuren beheren door uw browserinstellingen te wijzigen.

 • U kunt uw browser zo instellen dat:
  • alle cookies automatisch worden geweigerd of geaccepteerd;
  • first-party cookies en/of cookies van derden automatisch worden geweigerd of geaccepteerd;
  • u een melding ontvangt voordat cookies worden opgeslagen, waardoor u de gelegenheid hebt te bepalen of u die cookies al dan niet wilt accepteren.

  Derhalve kunt u, indien u in eerste instantie instemt met ons gebruik van cookies maar uw instemming naderhand wenst in te trekken, reeds geplaatste cookies via uw browserinstellingen wissen en/of uw browserinstellingen zo wijzigen dat (bepaalde) verdere cookies worden geweigerd. Bij de “Help”-functie van uw browser kunt u lezen hoe u dit kunt doen. Daarnaast bevatten de volgende links aanwijzingen voor het beheren van cookie-instellingen van vaak gebruikte browsers:

  Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
  Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)
  Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)
  Safari (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

  Indien u niet wilt dat Google Analytics in uw browser wordt gebruikt, kunt u bovendien:
  de browser add-on van Google Analytics installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ;
  de ad-instellingen gebruiken;
  de mobiele ad-instellingen gebruiken;
  zich afmelden via het “opt-out”-systeem voor consumenten via het Network Advertising-initiatief waartoe u toegang kunt verkrijgen via de volgende link: http://optout.networkadvertising.org/#!/

  Indien u niet wilt dat UX Analytics van Content Square wordt gebruikt, kunt u:
  op de volgende link klikken: http://optout.content-square.net/ en vervolgens “I WANT TO OPT-OUT” selecteren en klikken op “SUBMIT”.

   

  Daarnaast kunt u kijken op www.aboutcookies.org. Deze site bevat uitgebreide informatie over hoe u dit kunt doen op tal van browsers.

  Bovendien kunt u gebruik maken van de volgende onlinedienst waarmee u reclamecookies die op uw apparaten worden geplaatst kunt beheren: http://www.youronlinechoices.com/
   

10. Aanvullende services

Wij hebben de nieuwe Smart Park en In & Out services ontwikkeld om uw bezoekervaring aan Onze winkelcentra te verbeteren. 

Wanneer u inlogt op uw gebruikersaccount om de Smart Park service te gebruiken, verwerken Wij persoonsgegevens om uw voertuig te geolocaliseren in een van de parkeergelegenheden van Ons winkelcentrum. Indien u echter niet op uw gebruikersaccount inlogt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt.

Indien u van de « In & Out » service wilt profiteren, verwerken Wij de persoonsgegevens die u bij het aanmaken van uw gebruikersaccount aan Ons heeft verstrekt. Uw kenteken zorgt er bijvoorbeeld voor dat de slagbomen automatisch omhooggaan als u de parkeergelegenheden van Ons winkelcentrum inrijdt of verlaat.

Daarnaast kunnen Wij uw persoonsgegevens verwerken naar aanleiding van het gebruik van Smart Park en In & Out services, om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe services die Wij ontwikkelen en die mogelijk interessant voor u zijn.

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met en/of beschikbaar gesteld aan derden, of voor andere dan de bovengenoemde doeleinden gebruikt. U heeft het recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te verwijderen. Om deze rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de service info@westfieldmallofthenetherlands.nl.

11. Overdracht

Wij hebben het recht om al Onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen, te cederen of te delegeren.

12. Scheidbaarheid

Indien een onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, worden deze Gebruiksvoorwaarden scheidbaar geacht en blijven de overige voorwaarden volledig van kracht blijven. 

13. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden gaan in op het moment dat de herziene Gebruiksvoorwaarden via de Services bekend wordt gemaakt. Wanneer Wij wijzigingen aanbrengen die Wij als ingrijpend beoordelen en waarvoor Wij op grond van toepasselijke wetgeving uw toestemming nodig hebben, brengen Wij u daarvan via de Services op de hoogte en vragen Wij voor zover van toepassing om uw toestemming.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar het recht van het land waarin Wij zijn gevestigd en de rechters van dat land zijn exclusief bevoegd met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden.