Laatst bijgewerkt: 4 februari 2022

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door onze websites, ons loyaliteitsprogramma of onze mobiele applicaties (gezamenlijk: de “Services”)te openen of daarvan gebruik te maken, waartoe via verschillende media of apparaten toegang kan worden verkregen en die door URW Nederland Winkels 2 B.V. (Schiphol Boulevard 371, WTC Toren H, 1118 BJ Schiphol) (“Wij” of “Ons”) ter beschikking worden gesteld, aanvaardt u en stemt u ermee in dat u zich aan deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) dient te houden en daaraan gebonden bent, in het bijzonder ten behoeve van de aanmelding voor het loyaliteitsprogramma (hierna: het “Loyaliteitsprogramma”) dat door URW Nederland Winkels 2 B.V. en Unibail Management [register Parijs 414 878 389] wordt aangeboden.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst. Indien u het niet eens bent met (een onderdeel van) deze Gebruiksvoorwaarden, raden Wij u aan de Services niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn op alle Services van toepassing, met dien verstande dat voor enkele Services aanvullende bepalingen kunnen gelden (het spaarprogramma en geolocatie; zie hieronder).

Wij wijzen u erop dat Wij services kunnen bieden waarop niet deze Gebruiksvoorwaarden maar eigen voorwaarden van toepassing zijn (er gelden bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden voor de cadeaubonnen die Wij aanbieden).

Wij wijzen u er daarnaast op dat indien u het spaarprogramma (indien beschikbaar) wilt activeren, u ook de gebruiksvoorwaarden van Transaction Connect dient te aanvaarden en dient te verklaren dat u zich daaraan houdt en daaraan gebonden bent.

https://tc-front.transactionconnect.com/resources/mon/CGU.pdf

https://tc-front.transactionconnect.com/resources/mon/POLICY.pdf

2. Aanmelding en account

De services met betrekking tot het loyaliteitsprogramma zijn bedoeld voor gebruikers van zestien (16) jaar en ouder. Gebruikers van onder de achttien (18) jaar dienen goedkeuring te hebben van de perso(o)n(en) met ouderlijk gezag om het spaarprogramma te mogen activeren.

Om toegang te krijgen tot het Loyaliteitsprogramma en/of een deel van onze Services via onze mobiele applicaties of websites, kan u gevraagd worden om een account bij Ons aan te maken. Indien u een account bij Ons aanmaakt, dient u het bijbehorende aanmeldingsproces te voltooien; u kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • een account aanmaken door de gegevens van de loyaliteitskaart die u al van Ons hebt gekregen te gebruiken (door de code onder de barcode van de loyaliteitskaart in te voeren of de barcode te scannen) en uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres) te bevestigen; of
 • een account aanmaken door Ons de gevraagde informatie te verstrekken (voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, adres, geslacht en telefoonnummer) en een wachtwoord te kiezen; of
 • een account aanmaken via uw Facebook- of Google-account.

U stemt ermee in om in alle gevallen juiste en volledige informatie aan Ons te verstrekken en deze informatie waar nodig te actualiseren.

Zodra het account is aangemaakt, wordt het automatisch gekoppeld aan de loyaliteitskaart, indien Wij die al eerder aan u hebben verstrekt.

Indien u niet de houder van een door Ons verstrekte loyaliteitskaart bent op het moment dat u uw account aanmaakt, zal het aanmaken van uw account automatisch leiden tot het aanmaken van een loyaliteitskaart bij Ons. U erkent dat het Loyaliteitsprogramma en de kaart persoonlijk zijn en alleen voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Ze kunnen niet worden overgedragen en de loyaliteitskaart is geen betaalkaart. U stemt ermee in dat Wij het Loyaliteitsprogramma te allen tijde en om welke reden dan ook kunnen wijzigen, opschorten of beëindigen.

Indien u verbinding maakt via uw Facebook- of Google-account om toegang te krijgen tot het account, wordt u gevraagd om in te loggen met uw Facebook- of Google-wachtwoord. In alle andere gevallen dient u in te loggen met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord.

U stemt ermee in Ons via info@westfieldmallofthenetherlands.nl onmiddellijk in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account om toegang te krijgen tot de Services.

Indien u zich alleen voor ons Loyaliteitsprogramma wilt aanmelden zonder een account bij Ons aan te maken voor andere Services die via onze mobiele applicaties of websites worden aangeboden, of indien u wilt profiteren van een fysieke loyaliteitskaart, dan verwijzen Wij u naar de specifieke bepalingen voor het aanmaken van een loyaliteitskaart hierna (“ 8. Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op onze Loyaliteitsprogrammaservice en fysieke loyaliteitskaart”).

3. Externe links en content

Wij kunnen u hypertekst-links naar websites van derden of internetbronnen voorstellen vanuit de Services of vanuit de berichten die u ontvangt van de Services. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites of internetbronnen.

U erkent uitdrukkelijk dat Wij in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor informatie, inhoud, producten, services of materialen op websites of internetbronnen van derden, noch voor enige vermeende of daadwerkelijke schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van dergelijke informatie, inhoud, producten, services of materialen op websites of internetbronnen van derden.

4. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Indien u de Services gebruikt, vragen Wij u uw persoonsgegevens of persoonlijke informatie te verstrekken, zodat wij de Services waarvoor u moet inloggen kunnen bieden, en om onze commerciële relatie te beheren en te verbeteren. Sommige informatie is vereist voor het verstrekken en beheren van de Services, terwijl andere informatie Ons in staat stelt om u beter te leren kennen en op basis daarvan onze Services aan uw behoeften aan te passen.

Hier vindt u de link naar het privacybeleid van uw winkelcentrum: https://nl.westfield.com/mallofthenetherlands/privacypolicy, waarin uitgebreid wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en wat uw rechten als betrokkene zijn, en waarin alle verplichte informatie is opgenomen.

5. Intellectueel eigendom

5.1 Onze content

De Services, waaronder begrepen alle software die gebruikt wordt in verband met de Services, en al hun inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, redactionele inhoud, databanken, pagina-ontwerp, besturingssoftware, foto's, beelden, afbeeldingen, video's, geluiden, kaarten, logo's, merken, informatie en allerlei soorten elementen waaruit de Services bestaan) (gezamenlijk de “Inhoud”) zijn beschermd door toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten, merken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en worden door Ons in eigendom gehouden of beheerd, of zijn aan of door Ons in licentie gegeven.

Wij verlenen u een persoonlijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Services, echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik op elke computer of mobiel apparaat, voor de duur van uw gebruik van de Services.

Behoudens voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving of voor zover anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de Services en de Inhoud, of een deel daarvan, niet worden gekopieerd, weergegeven, verveelvoudigd, hergebruikt, heruitgegeven, gepost, getoond of uitgevoerd in het openbaar, overgedragen, aangepast, vertaald, gebruikt om afgeleide werken te creëren, verkocht, overgedragen, gesublicentieerd, onderworpen aan reverse engineering of reverse-samenstelling, of geheel of gedeeltelijk worden weergegeven of verspreid via enig medium.

Niet-naleving van deze bepalingen vormt een inbreuk en kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Wij of onze licentiegevers behouden Ons/zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die niet voldoet aan deze bepalingen.

5.2 Uw Inhoud

U kunt informatie, teksten, redactionele inhoud, foto's, beelden, afbeeldingen, video's, geluiden, boodschappen, logo's, merken en alle materialen die u indient, opslaat of deelt tijdens het gebruik van de Services (tezamen “Uw Inhoud”) genereren, posten, uploaden, toevoegen, indienen of beschikbaar stellen via de Services.

U behoudt het eigendomsrecht en alle andere rechten die u op Uw Inhoud hebt. Door het genereren, posten, uploaden, toevoegen, indienen of beschikbaar maken van Uw Inhoud via de Services, gaat u er echter mee akkoord dat Wij en de aan Ons gelieerde bedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie verkrijgen om Uw Inhoud in het kader van de Services te gebruiken, te verveelvoudigen, weer te geven, in het openbaar te tonen, te publiceren, aan te passen, een ander format te geven, te exploiteren en te vertalen via welk medium dan ook, voor zover het toepasselijk recht dit toelaat. Deze licentie blijft van kracht tot een periode van één jaar is verstreken na het opheffen van uw account, ongeacht de reden voor die opheffing.

6. Uw verantwoordelijkheden

6.1 Gebruikersinhoud en -gedrag

Functionaliteiten van de Services bieden u de mogelijkheid om Uw Inhoud en informatie via de Services te delen, met inbegrip van het delen van informatie op sociale netwerken. U bent en blijft echter onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Services en voor al Uw Inhoud.

U stemt ermee in om niets van Uw Inhoud of de Services voor onwettige of ongepaste doeleinden te gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

 • het posten, verstrekken, invoeren, uploaden, indienen of het op een andere wijze overdragen van enig deel van Uw Inhoud aan de Services dat inbreuk maakt op de openbare orde en de goede zeden, of dat onwettig, bedreigend, stalkend, intimiderend, gewelddadig, grievend, schadelijk voor anderen, misleidend, lasterlijk, aanstootgevend, beledigend, pornografisch, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, of in racistische, etnische, discriminerende of andere zin laakbaar is, of illegale activiteiten bevordert of aanmoedigt;
 • het posten, verstrekken, invoeren, uploaden, indienen of het op een andere wijze overbrengen van enig deel van Uw Inhoud aan de Services dat inbreuk maakt op wet- of regelgeving of rechten van derden, waaronder auteursrechten, merken, handelsgeheimen, octrooien, intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten;
 • het posten, verstrekken, invoeren, uploaden, indienen of het op een andere wijze overbrengen van 'spam', marketingmateriaal, ongevraagde of ongeoorloofde reclame, of andere wervingsactiviteiten via de Services;
 • het gebruiken van virussen, time bombs, cancelbots, malware, wormen, kwaadaardige codes, defecten, Trojan horses, corrupte bestanden of andere computercodes, bestanden of programma's die ontwikkeld zijn voor het verstoren, vernietigen, beperken of afbreuk doen aan de normale werking van de Services, servers of netwerken die zijn verbonden met de Services;
 • het toebrengen van schade aan kinderen, of pogingen daartoe;
 • het creëren van een valse identiteit om anderen te misleiden;
 • het verkrijgen van toegang tot niet-geautoriseerde content met behulp van technologie, geautomatiseerde systemen zoals 'bots', 'spiders', of 'crawlers' of andere middelen om deze te verzamelen of toegang te krijgen tot niet-openbare ruimten;
 • het gebruiken van tools voor het verzamelen en onttrekken van gegevens, zoals datamining, robots of soortgelijke tools;
 • het ondernemen van pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk dat aangesloten is op de Services te testen, te onderzoeken of te scannen, of trachten de beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden;
 • het adverteren met of aanbieden van goederen of services voor zakelijke doeleinden.

Uw Inhoud die op de Services is geplaatst wordt niet door Ons gecontroleerd. Wij behouden Ons echter het recht voor, maar zijn niet verplicht, Uw Inhoud te beoordelen en geheel naar eigen goeddunken delen van Uw Inhoud die niet voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden te verwijderen. Daarnaast controleren of beperken wij de communicatie tussen gebruikers via de Services niet.

U erkent uitdrukkelijk dat u, indien u toegang zoekt tot de Services, blootgesteld kunt worden aan content, producten of services die u als ongepast, onjuist, misleidend, lasterlijk, aanstootgevend of anderszins laakbaar zou kunnen beschouwen. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving stemt u ermee in dat Wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie met betrekking tot dergelijke content op de Services. Indien u echter onrechtmatige content ontdekt, wordt u verzocht Ons daarvan in kennis te stellen via info@westfieldmallofthenetherlands.nl.

Niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden kan resulteren in een waarschuwing en/of onmiddellijke schorsing of opheffing van uw account zonder voorafgaande kennisgeving, onverminderd eventuele juridische stappen.

6.2 Uw aansprakelijkheid

U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en account-identificatiecodes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account door een onbevoegde derde. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Wij raden u aan om een sterk wachtwoord te kiezen en uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om het risico op onbevoegde toegang tot uw account te beperken.

U bent en blijft in alle omstandigheden als enige verantwoordelijk voor Uw Inhoud die u naar de Services zendt, uw gebruik van de Services en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent derhalve verantwoordelijk voor het correct configureren of nemen van alle passende maatregelen voor een passende beveiliging, bescherming en back-up van Uw Inhoud, met inbegrip van uw eigen gegevens en/of software die op uw computer en/of mobiele apparaat zijn opgeslagen, tegen eventuele aanvallen.

U begrijpt en aanvaardt dat het toegang krijgen tot, downloaden of anderszins verkrijgen van informatie, materiaal of gegevens met behulp van de Services geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico is en dat u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke informatie of gegevens of dergelijk materiaal.

U zorgt zelf voor alle apparatuur (computer, mobiel apparaat, enz.) voor toegang tot en gebruik van de Services, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

7. Onze verantwoordelijkheden

De door Ons geleverde Services zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Hoewel alle redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de Inhoud van de Services actueel, juist, volledig en up-to-date is, worden de Services door Ons geleverd zoals die beschikbaar zijn, zonder enige garanties. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Services voor uw eigen risico is.

Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving zijn Wij niet aansprakelijk voor (i) schade, verlies of eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de Services of de Inhoud ervan, of voor Uw Inhoud die u op de Services kunt zetten, en (ii) voor gevolgschade, alsmede immateriële schade, winst- en omzetderving, verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit het gebruik of de werking van de Services.

U erkent uitdrukkelijk dat (i) de Services niet vrij zijn van fouten of virussen, (ii) aan de verbinding met de Services risico's zijn verbonden die inherent zijn aan elke verbinding met en overdracht via het internet en mobiele telefoonnetwerken, met name met betrekking tot de snelheid van de gegevensoverdracht, de responstijd bij verzoeken om inlichtingen of advies en technische prestaties, (iii) Wij geen zeggenschap hebben over netwerken of websites van derden die u tijdens uw gebruik van de Services bezoekt, (iv) Wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens, problemen met opslaan, foutieve of te late levering van gegevens of materiaal via de Services, en (v) Wij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties geven, met inbegrip van garanties van verhandelbare / voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte van de Inhoud en de Services.

8. Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op onze loyaliteitsprogrammaservice en fysieke loyaliteitskaart

Om te kunnen profiteren van ons Loyaliteitsprogramma dient u een specifiek account bij Ons aan te maken (het “Loyaliteitsaccount”) zoals hieronder beschreven. Indien u wilt profiteren van een digitale versie van de loyaliteitskaart en/of van andere Services die door Ons worden aangeboden via onze mobiele applicaties of websites, met inbegrip van het Loyaliteitsprogramma, wijzen Wij u op de algemene voorwaarden met betrekking tot aanmelding en accounts (zie hierboven, onder “Aanmelding en account”).

Ons Loyaliteitsprogramma en de fysieke loyaliteitskaart worden op verzoek op een van de volgende manieren aan u ter beschikking gesteld:

 • in het winkelcentrum: (i) ga direct naar de receptie van ons winkelcentrum; (ii) vul de gevraagde informatie in op het desbetreffende formulier; en (iii) de gastvrouw zal uw persoonlijke loyaliteitskaart onmiddellijk aanmaken en aan u overhandigen; of
 • via onze website: (i) ga naar onze website en vul het formulier voor het Loyaliteitsprogramma in dat beschikbaar is op onze website of maak gebruik van uw Facebook- of Google-account; (ii) er wordt een identifier aan u toegewezen die via e-mail wordt verzonden; (iii) print de e-mail uit en neem hem mee naar de receptie van het desbetreffende winkelcentrum; en (iv) de gastvrouw zal uw persoonlijke loyaliteitskaart onmiddellijk aanmaken en aan u overhandigen.

Indien u na het aanmaken van uw Loyaliteitsaccount besluit om te profiteren van onze andere Services of van een digitale versie van de loyaliteitskaart, verwijzen Wij u naar de algemene voorwaarden hierboven met betrekking tot aanmelding en accounts (“Aanmelding en account”), met name met betrekking tot de manier waarop u een account kunt aanmaken met behulp van de gegevens van de loyaliteitskaart die Wij al eerder aan u hebben verstrekt.

9. Rechten en aansprakelijkheid

Ons loyaliteitsprogramma is gratis en biedt u de mogelijkheid om te profiteren van aanbiedingen, promoties en informatie met betrekking tot ons loyaliteitsprogramma zoals hierna nader is omschreven.

U erkent dat het Loyaliteitsprogramma en de kaart persoonlijk zijn en alleen voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Ze kunnen niet worden overgedragen en de loyaliteitskaart is geen betaalkaart. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en account-identificatiecodes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw Loyaliteitsaccount door een onbevoegde derde. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Loyaliteitsaccount. U stemt ermee in Ons via info@westfieldmallofthenetherlands.nl onmiddellijk in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw Loyaliteitsaccount om toegang te krijgen tot de Services.

Er kan per persoon (onder dezelfde naam en met hetzelfde e-mailadres) één Loyaliteitsaccount worden aangemaakt.

Het systeem in de loyaliteitskaart is gebaseerd op RFID (Radio Frequency Identification) technologie. Bij RFID wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische velden om gegevens over te dragen voor het automatisch identificeren en volgen van tags die bij de loyaliteitskaart horen.

Indien dit proces echter niet bij u past, kunt u gebruik maken van de digitale versie van de loyaliteitskaart die verkrijgbaar is via onze mobiele applicatie.

10. Aanbiedingen en voordelen

De gebruiker kan binnen het Loyaliteitsprogramma profiteren van:

 • Acties en aanbiedingen gedurende het lidmaatschap. Alle aanbiedingen worden regelmatig op onze website bijgewerkt;
 • Spaarprogramma voor aankopen en de ontvangst van cashbacks;
 • Onbeperkte toegang tot wifi;
 • Vip-uitnodigingen.

11. specifieke bepalingen die gelden voor ons “spaarprogramma”

U kunt optioneel binnen het Loyaliteitsprogramma het spaarprogramma (het “Spaarprogramma”) activeren. Het Spaarprogramma is gratis. Daarmee kunt u profiteren van cashbacks en gepersonaliseerde aanbiedingen, zoals in deze Gebruiksvoorwaarden, op onze website en in de mobiele app verder wordt beschreven.

11.1 Begripsbepalingen:

Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

a) Deelnemende Winkel(s)

Deelnemende Winkel(s) betekent alle winkels van onze winkelcentra, behalve:

 • Bankkantoren/pinautomaten
 • Tijdelijke winkels/pop-upstores
 • Verkoopautomaten (eten, drinken)
 • Click & Services
 • Casinospelen/loterijen
 • Online gedane aankopen (met inbegrip van Click & Collect)
 • Andere voorzieningen dan winkels.
b) Aankoop

Aankoop betekent een aankoop van 20 (twintig) euro of meer in de Deelnemende Winkels (onlineaankopen zijn hier uitdrukkelijk van uitgezonderd) waarvan het aankoopbewijs is toegevoegd aan de daarvoor bedoelde interface die via het Loyaliteitsaccount bereikbaar is.

c) In Aanmerking Komende Instelling

In Aanmerking Komende Instelling betekent iedere Nederlandse instelling (of instelling met een vaste inrichting in Nederland) die op de in bijlage 1 weergegeven lijst voorkomt.

Opgemerkt wordt dat op grond van de discretionaire bevoegdheid van Transaction Connect (de entiteit die verantwoordelijk is voor de synchronisatie met uw bankrekening en de analyse van door u verstrekte aankoopbewijzen) in dit verband iedere instelling van de lijst met In Aanmerking Komende Instellingen kan worden verwijderd zonder dat u recht hebt op een vergoeding of teruggave.

d) Gesynchroniseerde Rekening

Gesynchroniseerde Rekening betekent de bankrekening die met uw Loyaliteitsaccount wordt gesynchroniseerd.

e) Betaalmiddel(en)

Betaalmiddel(en) verwijst naar het betaalmiddel of de betaalmiddelen (d.w.z. betaalkaart(en)) dat/die aan uw Geysnchroniseerde Rekening is/zijn gekoppeld.

U wordt erop gewezen dat omdat uw bankrekening wordt gesynchroniseerd:

 • met alle aan uw Gesynchroniseerde Rekening gekoppelde Betaalmiddelen punten worden gespaard; en
 • u uw gegevens niet hoeft bij te werken wanneer u van Betaalmiddel(en) verandert (d.w.z. wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe betaalpas ontvangt).
11.2 Het Spaarprogramma activeren

Om van ons Spaarprogramma te kunnen profiteren:

 • dient u een Loyaliteitsaccount te hebben; en
 • dient u het sparen van punten te activeren, ofwel:
  • door uw bankrekening met uw Loyaliteitsaccount te synchroniseren. Uw bank dient als In Aanmerking Komende Instelling te zijn aangemerkt; of
  • door uw aankoopbewijzen aan de daarvoor bedoelde interface toe te voegen.

U wordt erop gewezen dat de synchronisatie met uw bankrekening of de analyse van uw aankoopbewijzen door Transaction Connect (een Franse vennootschap met haar hoofdkantoor aan 86, rue du faubourg St Denis 75010 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 822 619 185) wordt afgehandeld.

U kunt het Spaarprogramma met een van de volgende opties, die via onze website en mobiele app aan u ter beschikking worden gesteld, activeren:

 • wanneer u zich voor het eerst voor het Loyaliteitsprogramma aanmeldt: ga naar onze website of mobiele app en vul het daarvoor bedoelde inschrijfformulier in om het Spaarprogramma te activeren; of
 • op ieder moment na uw aanmelding voor het Loyaliteitsprogramma: er is in uw Loyaliteitsaccount een link beschikbaar waarmee u het Spaarprogramma kunt activeren.

Wanneer u ervoor kiest het Spaarprogramma te activeren door uw bankrekening te synchroniseren, dient u aan Transaction Connect de volgende informatie te verstrekken: naam instelling/soort rekening/klantnummer bij de bank/bankrekeningnummer klant/andere gegevens die door de instelling worden verlangd en de synchronisatie van uw rekening met uw Loyaliteitsaccount te aanvaarden.

U gaat ermee akkoord om juiste en volledige informatie te verstrekken en deze informatie indien nodig te actualiseren.

Wanneer u ervoor kiest het Spaarprogramma te activeren door uw aankoopbewijzen toe te voegen, zijn de gegevens van uw creditcard/betaalpas nodig, zodat eventuele cashbacks rechtstreeks op uw bankrekening kunnen worden gestort.

11.3 Voordelen van het Spaarprogramma a) Cashbackaanbiedingen

Bij elke Aankoop die in de Deelnemende Winkels met een of meer Betaalmiddelen wordt gedaan, worden als volgt spaarpunten gespaard:

 • Deelnemende Winkels:10 punten per Aankoop (per dag)

Wanneer u 100 punten hebt gespaard:

Hebt u recht op een cashbackaanbieding van 10 (tien) euro, met als enige voorwaarde dat u binnen 2 (twee) maanden nadat u 100 punten hebt gespaard in een van de Deelnemende Winkels nog een Aankoop met een of meer Betaalmiddelen doet.

Deze cashback wordt uiterlijk 7 (zeven) dagen na de dag van de extra Aankoop rechtstreeks op uw Gesynchroniseerde Rekening gestort (dan wel wanneer u de gegevens van uw creditcard/betaalpas hebt verstrekt).

U hebt recht op maximaal 4 (vier) cashbacks per Loyaliteitsaccount per jaar.

b) Gepersonaliseerde aanbiedingen

Wij streven ernaar om op basis van uw Aankoop/Aankopen met de Deelnemende Winkels te onderhandelen over enkele gepersonaliseerde aanbiedingen voor u.

11.4 Voordelen van het Spaarprogramma

Uw spaarpunten zijn 12 (twaalf) maanden geldig na de dag van uw laatste Aankoop met een of meer Betaalmiddelen in de Deelnemende Winkels.

De spaarpunten hebben geen commerciële waarde (met uitzondering van het cashbackvoordeel) en kunnen niet aan derden worden verkocht of overgedragen.

11.5 Algemene informatie over het Spaarprogramma
 • Wanneer u het Spaarprogramma activeert, worden de Aankopen die u in de Deelnemende Winkels met een of meer Betaalmiddelen doet, meegerekend met inachtneming van de onderstaande voorwaarden.
 • Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand indien uw Betaalmiddel(en) niet in de Deelnemende Winkels wordt/worden geaccepteerd of wanneer daarvoor een minimaal te betalen bedrag geldt.
 • U wordt erop gewezen dat geen spaarpunten worden gespaard over Aankopen die in termijnen worden betaald.
 • U erkent dat het Spaarprogramma persoonlijk is en alleen voor privédoeleinden mag worden gebruikt. De spaarpunten kunnen niet worden overgedragen.
 • U stemt ermee in dat Wij het Spaarprogramma op ieder moment en om welke reden dan ook vrijelijk kunnen wijzigen of opschorten, zoals in artikel 16 is vermeld. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kunnen Wij vrijelijk de mogelijkheid opschorten om uw aankoopbewijzen toe te voegen.
 • Verschillende Aankopen op dezelfde dag in dezelfde Deelnemende Winkel of in twee Deelnemende Winkels die tot hetzelfde bedrijf behoren en/of onder hetzelfde merk/dezelfde naam handelen, worden voor het Spaarprogramma als één Aankoop beschouwd.
 • Zoals in de bovenstaande definitie van 'Aankoop' wordt vermeld, geldt per Aankoop een minimale uitgave van 10 (tien) euro.
 • Het aantal gekochte artikelen is niet van belang.
 • In geval van een gezamenlijke bankrekening: een bankrekening kan met slechts één Loyaliteitsaccount van ons winkelcentrum worden gesynchroniseerd. Met alle Betaalmiddelen die aan de gezamenlijke rekening zijn gekoppeld, worden echter punten gespaard ten behoeve van het Loyaliteitsaccount dat met de gezamenlijke bankrekening wordt gesynchroniseerd.
 • Wanneer het Spaarprogramma wordt geactiveerd door aankoopbewijzen toe te voegen, worden de aankoopbewijzen meegeteld die behoren bij de Aankopen die op de dag van de toevoeging zijn gedaan, met een maximum van vijf (5) aankoopbewijzen per dag.
 • Wanneer het Spaarprogramma wordt geactiveerd doordat u aankoopbewijzen toevoegt, worden de verstrekte bankgegevens niet voor een ander loyaliteitsaccount geaccepteerd.
11.6 Naleving van de huidige specifieke voorwaarden

Het verwijderen van uw Loyaliteitsaccount of het opnieuw aanmaken en/of gedeactiveerd en opnieuw activeren van het Spaarprogramma, geeft u niet het recht om van meer dan 4 (vier) cashbacks per jaar te profiteren.

12. Overdracht

Wij hebben het recht om al onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen, te cederen of te delegeren.

13. Deelbaarheid

Indien een onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, worden deze Gebruiksvoorwaarden scheidbaar geacht en blijven de overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

14. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden gaan in op het moment dat de herziene Gebruiksvoorwaarden via de Services bekend wordt gemaakt. Wanneer Wij wijzigingen aanbrengen die Wij als ingrijpend beoordelen en waarvoor Wij op grond van toepasselijke wetgeving uw toestemming nodig hebben, brengen Wij u daarvan via de Services op de hoogte en vragen Wij voor zover van toepassing om uw toestemming.

15. Opschorting/wijziging van het loyaliteitsprogramma

U wordt erop gewezen dat Wij het recht hebben het beschreven Loyaliteitsprogramma, met inbegrip van het Spaarprogramma, op ieder moment te wijzigen of op te schorten zonder dat voor u enig recht op een vergoeding of teruggave ontstaat.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar het recht van het land waarin Wij zijn gevestigd en de rechters van dat land zijn exclusief bevoegd met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Bijlage 1: Lijst van In Aanmerking Komende Instellingen

In aanmerking komende banken
 • ING
 • Rabobank
 • ABN AMRO
 • SNS Bank
 • N26
 • Revolut